ฝ่ายบริหาร
ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร  รอดเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

   

 พลฯ สุริยัน  จันเกิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นายจำลอง  แก่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
          
   


นางอุบล  กีรติการกุล
หัวหน้างานวิชาการ 
 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
หัวหน้างานงบประมาณ
     
        

นายสมคิด  ขุนสุรินทร์
หัวหน้างานบุคลากร

      
       

 
นายสุวรรณ  กันแพงศรี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นายสมพร  ทวนไกรพล
ผู้แทนครู 
     
        
 
นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
ผู้แทนครู