กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมพร  ทวนไกรพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจำลอง  แก่นแก้ว
ครูชำนาญการ


นางยุพิน  แก่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกนกทิพย์  ผดุงขันธ์
ครูชำนาญการนางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์
ครูชำนาญการ