อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตราประจำโรงเรียน


เอกลักษณ์ของโรงเรียน     สวนสวยโรงเรียนงาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน     เด็กดี มีคุณภาพ


สีประจำโรงเรียน        สีม่วง –ชมพู

                             สีม่วง  หมายถึง  ความมั่นคง

                             สีชมพู   หมายถึง   ความอ่อนโยน


คติพจน์                   คุณธรรมนำปัญญา


ปรัชญาของโรงเรียน   ปัญญา  นรานํ  รตนํ

                             ปัญญาเป็นรัตนของคนดี