ผู้บริหาร


นายวินัย ใบโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา


โทรศัพท์ : 084-0365378

e-mail : winai.bai@gmail.com

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา


ข้อมูลผู้บริหาร ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565