ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

ตั้งอยู่ 79 หมู่ที่ 1 บ้านหนองขี้แต้ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 044-075909 website : http://www.nbws.ac.th/