จำนวนครูและบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา             

1. ข้อมูลผู้บริหาร     ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายวินัย ใบโพธิ์     

   โทรศัพท์ : 084-0365378

e-mail : winai.bai@gmail.com       

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์

ปริญญาโท ครุศาตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา


รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางนาราชนก จันทร์คำ        

โทรศัพท์ :

e-mail :  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ครุศาตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

คณะครู

นางสาวอารมณ์ ชุมสันเทียะ

ครู กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรม

ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกนกลดา  ไพศาลธรรม

ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายอภิชัย  ชินกลาง

ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

นางสาวปัทมา  เหิมสารจอด

ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายนฤดล  บุรินทร์สุชาติ

ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายวิตศรุต  ศิริบุตร

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวฉัตรฑริญา  ฉลองกลาง

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระศิลปะ

างสาวจิราภรณ์  อินทรสอน

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระภาษาไทย


นางสาวกุลปภัสสร์ แสบขุนทด

พนักงานราชการ 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯนางสาวรจณี  บุตรโคตร

พนักงานราชการ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนายธวัชชัย  ขอผลกลาง

พนักงานราชการ 

กลุ่มสาระภาษาไทย