ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบล หนองบัวละคร อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210 โทรศัพท์ 044-075-909 Websitehttp://www.nbws.ac.th

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้เป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรก ได้รับการประกาศเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา โดยมีนายประสงค์ หวานสูงเนิน เป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่ง ครูใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอิสรา รักชาติ

อักษรย่อของโรงเรียน : น.ว.

สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : กาสะลอง

การคมนาคม : การจราจรทางบก

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธบริรักษ์

การใช้น้ำ : น้ำปะปาหมู่บ้าน

การใช้ไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเภทของโรงเรียน : โรงเรียนเขตพื้นที่ปกติ และอยู่ในสังคมที่หลากหลาย

ปรัชญา : แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ : เป็นสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ-

เศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายถูกระเบียบ

เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง