ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562

ตารางแสดง จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลนักเรียน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563

ตารางแสดง จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563