หน้าหลัก

   ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน   
   บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน   นายบุญชู   สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 


นายประภาส  พลไชย
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นางสาวลักษมี  สามิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการพิเศษ 

 นางทองเหลียน  ประนันทัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 


นางสาวศุภินันท์  ศรีภูธร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

  

นางสาวสินีนาฎ  มุณีรัตนากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


 

นางณัฏฐ์ปภา  ป้านภูมิ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 

นางอรทัย  เขียวเขตร์
เจ้าพนักงานธุรการ

  

Comments