สพฐ. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

              คู่มือการปฏิบัติงาน
https://drive.google.com/file/d/1ctilNJpkz3JVQeOmHXWb9pHHABSGQzw9/view?usp=sharing

                                                              คลิกรูปภาพเพื่อแสดงคู่มือการปฏิบัติงาน

          ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                                              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
                                   พระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ. 2545
                                             ► พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
      
              ยกเลิกแบบพิมพ์ปพ.
                            ยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 (1)
                                     ยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 (2)
                                     ยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.1 (3)

            ประกาศเจตจำนงสุจริต

                
ปฏิทินกิจกรรม