http://www.ksp.or.th/ksp2018/

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 • ประกาศส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๙) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีที่ ๔)ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ก.ค. 2562 00:51 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
 • กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ 1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพในจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิได้ ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท เริ่ม 1 ก.ค.62 นี้ เป็นต้นไปนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากผู้รับบำนาญ ที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมก ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2562 00:44 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
 • โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 หน่วยงานร่วม MOU พร้อมสร้างครูรัก(ษ์)ถิ่น ตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดครู ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ชวนสถาบันการศึกษาผลิตครูเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นครูต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพในอนาคตเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีลงนาม MOU ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดย 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนด ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2562 00:43 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

 • การศึกษาดูงาน (Field Trip)ของผู้บริหารสถานศึกษา
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายปรีชา หีบแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง นายมงกุฎ จำนงค์นิต ผอ.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ และนายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 19 คน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน (Field Trip) ที่ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โรงเรียนบ้านท่าโสม และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันดี รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การกำจัดขยะ เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่เหล็ก ชมนิทรรศการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในการต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของทั้ง 3 โรงเรียนเป็นอย่างยิ่  ส่ง 11 ก.ค. 2562 00:52 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
 • กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา
  บ่ายวันนี้ 5 กรกฎาคม 2562 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบหมายให้นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 กรกฎาคม )ครบรอบ 16 ปี โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ อาทิ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช ผัก สวนครัว รอบสระ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมถึงการร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม และเป็นกุศลผลบุญ สิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร และการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

  ส่ง 11 ก.ค. 2562 00:51 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

 • กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนรากชารภายในสถานศึกษาฯ-พ.ศ.-2547 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนรากชารภายในสถานศึกษาฯ-พ.ศ.2547ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 01:44 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
  ส่ง 4 ก.ค. 2562 01:00 โดย นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »คำสั่งการบริการงานบุคคล

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า คำสั่งการบริหารงานบุคคล

ข่าวการศึกษา obec TV

.


ข้อมูลพื้นฐาน

https://plannb1.blogspot.com/
https://nb1mg.blogspot.com/
https://sites.google.com/nb1.go.th/aocnb1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1
https://actionplannb1.blogspot.com/
https://sites.google.com/nb1.go.th/nb1mission
https://sites.google.com/nb1.go.th/laws/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1
https://nb1center.blogspot.com/
http://110.78.81.123/article/
https://www.facebook.com/people/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87/100006777520669
http://www.nb1.go.th/link/tNumber_nb1/index.html

ลิงค์ที่น่าสนใจ

http://110.78.81.124/amssplus/index.php

www.tepeonline.org

http://training.obec.go.th/

https://www.gpf.or.th/

www.thaiteachers.tv

http://www.dlit.ac.th/home.php

https://dltv.ac.th/

https://www.xn--m3cumo8dj.com/home/home

www.nidtep.go.th/
https://www.kroobannok.com/

https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

http://www.obectv.tv/index.html


เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ