Laboratoř studia regulačních faktorů morfogeneze rostlin
Skupina se zabývá zejména cukerným metabolismem rostlin v souvislosti s vývojovými změnami a působícím stresem. Dalším zaměřením skupiny je studium vývojových změn u transgenního rostlinného materiálu  s vneseným  cizorodým  mitotickým aktivátorem.  Mimo standardní kultivační postupy využíváme kultivace rostlinných explantátů in vitro. V současnosti řeší skupina následující témata:
  • Změny sacharidového metabolismu během somatické embryogeneze jehličnanů, vliv aromatických cytokininů (topoliny) na efektivitu procesu
  • Vliv exprese cizorodého genu, který se účastní regulace buněčného cyklu, na morfogenní procesy (např. organogenezi de novo, regulaci kvetení) u fotoperiodicky neutrálního tabáku
  • Studium indukčních faktorů tuberizace u bramboru s využitím spontánně tuberizujících transgenních rostlin
  • Účast různých skupin sacharidů (zejména cukerných alkoholů a sacharidů rafinózové řady) na stresové odpovědi rostlin
  • Vliv působení vybraných těžkých kovů na sacharidový metabolismus rostlin
  • Studium životního cyklu orchidejí jako nástroj výzkumu interakce rostlina – houbový symbiont
  • Podíl na komplexní studii vlivu zvýšené koncentrace CO2 (Experimentální ekologické stanoviště AV Bílý Kříž), a to sledováním změn sacharidového metabolismu

Domácí spolupráce: Ústav experimentální botaniky AV ČR (Prof. Strnad)

Zahraniční spolupráce: Ústav rostlinné genetiky, SAV, Nitra (Dr. Salajová), Department of Plant Physiology, University of Wageningen, Nizozemí (Dr. Vreugdenhil), School of Biosciences, Cardiff University, Velká Británie (Dr. Francis)