https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/nativ/home/sqrz--ts-h
נרשמים לחודש של 
יצירתיות דיגיטאלית!
https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/maasimtovim/
לחצו לראות מה עשינו השנה ביום מיוחד זה.

תוכנית עבודה שנתית

קוד התנהגות בבית הספר

לוח הודעות בית ספרי


     "כאן לומדים בכיף "

השבוע יוקדש לזיכרון השואה והגבורה.


וידאו של YouTube

https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/alonim/
שומרים על אלונים

כניסה לאתר בית ספר

הודעות שוטפות

שיר השבוע


שירי משוררים ויוצרים בזמר העברי- תשע"ה
החול יזכור     
מילים: נתן יונתן
לחן: נחצ'ה היימן
             
החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר
זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר
מזכרונם הוא לעולם לא ימחה.

הכל ישוב אל המצולות זולת הקצף הלבן.
נרות הלילה דעכו. הידידות האהבה
הנעורים שבאו פתע אל סופם
הנעורים שבאו פתע אל סופם.

כמוהו גם על חוף ליבם רטט אז משהו חיוור
והם רשמו בתוך החול, כשהירח העובר
האיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה.
כל המילים:


תת-דפים (48): הצג הכל