1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการ เวลา 07.30 - 17.00 น.
2. ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการกรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
3. ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
4. หากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง หรือ หยิบเครื่องมือใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
6. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากอาจารย์ประจำชั้น หรือประจำวิชา ก่อนมาพัก และมีใบอนุญาตการนอนพักด้วยทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เพื่อนนำใบขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลไปขออนุญาตจากอาจารย์ประจำชั้นหรือประจำวิชา เพื่อขออนุญาตนอนพัก
7. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพัก ก่อนได้รับอนุญาต
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
9. ห้ามนำอาหารเข้าห้องพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต
10. นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
11. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดให้ห้องพยาบาล
12. นักเรียนที่นอนพักผ่อนที่ห้องพยาบาล เมื่อลุกขึ้นจากเตียงให้จัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเหมือนเดิม
13. ถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องพยาบาล