http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/rally261/index.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/rally161/index.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/rally160/index.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/rally260/index.php


ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
hits counter

 ระบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ภาคเรียนที่ 2/2561
อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 07.40 น. เป็นต้นไป
ให้นักเรียนตรวจสอบกิจกรรมและรหัสกิจกรรม
ที่นักเรียนสนใจด้านล่างนี้ จากนั้นลงทะเบียนเมนูด้านขวา >>>

คำชี้แจง

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.2 เท่านั้น 
(ยกเว้น ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ไม่ต้องลงทะเบียน)


---------------------------------------------------------
ระบบกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2561 
ขอให้นักเรียนตรวจสอบรหัสกิจกรรมชุมนุม


คำชี้แจง

    กิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 การลงทะเบียนจะมี 3 ระบบคือ ระบบกลุ่ม ม.ต้น กลุ่ม ม.ปลาย และกลุ่มเฉพาะ (ใน 1 ปีการศึกษาเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมชุุมนุมเดิม)
                    ระบบกลุ่ม ม.ต้น คือ นักเรียนกลุ่ม ม.1-ม.3 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ
                    ระบบกลุ่ม ม.ปลาย คือ นักเรียนกลุ่ม ม.4-ม.5 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ และ ม.6 ให้ลงทะเบียนเสริมวิชาการตามห้องเรียนประจำชั้นและเลขที่ของนักเรียน เช่น เสริมวิชาการ ม.6/1 เลขที่ 1-15 นักเรียนห้อง ม.6/1 เลขที่ 1-15 ก็เลือกลงชุมนุมนี้ เป็นต้น
                    ระบบกลุ่มเฉพาะ คือ นักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางเช่น กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  นักเรียนเรียนร่วม(เด็กพิเศษ) กิจกรรมวงดุริยางค์ กิจกรรมสารวัตรนักเรียน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  และนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/nr261/login.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/nr161/login.php

http://www.krupopplus.com/nr/login.php
http://www.krupopplus.com/nr259/login.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/nr160/login.php
http://www.hh20.tld.203.151.157.85.no-domain.name/nr260/login.php