ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน สำหรับคาบกิจกรรมชุมนุม

1. ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป นักเรียนทุกคนดำเนินการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก) และรหัสผ่าน (รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก) ของตนเอง หากเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อห้อง 234 ครูทศพร วรรณา

2. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 2566 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ และนักเรียนชั้น ม.6 ทุกห้องเรียน  คาบเรียนชุมนุม ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1 - ม.6/12  และชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชุมนุมสภานักเรียน ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาของตนเอง

3. วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 2566  ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสนใจหรือตามที่คุณครูกิจกรรมชุมนุมนัดหมาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ลงทะเบียนคาบชุมนุม ม.ต้น ม.ปลาย คาบเรียนที่ 9 

หากเลยกำหนดการทางกิจกรรมชุมนุมจะดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ให้ตามครูที่ปรึกษาของนักเรียน  

สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม

ขอให้ครูผู้สอนจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนและตรวจสอบนักเรียนให้ถูกต้อง หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมติดต่อห้อง 234 (ครูจตรนต์ ครูปวีณา ครูวรเทพ และครูทศพร)

การจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานเมื่อจบภาคเรียน ส่งที่ห้อง 234 ลงลายมือชื่อผู้ส่ง

เข้าเล่มโดยเย็บแม็กแล้วปิดทับด้วยแลคซีน  ตัวอย่างเล่มเอกสาร  https://drive.google.com/file/d/15Yf_7zxXKZSo1iC7NI0H_lhMkJWMQnl0/view?usp=sharing

                            หน้าปก ม.ต้น สีเขียว  หน้าปก ม.ปลาย สีฟ้า

1.  จัดพิมพ์เอกสารตามรูปแบบใที่ระบุไว้นระบบเว็บไซต์กิจกรรมชุมนุม  เอกสาร  Google sheets

2.  ภาคผนวก

     2.1  เอกสารการสอน/ใบความรู้

     2.2  รูปภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน  (ขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1 กิจกรรม อัพโหลดในระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์)

คลิก link ด้านล่างนี้ เพื่อจัดทำเล่ม ปพ.ชุมนุม  โดยให้ลงชื่อเข้าใช้ e-mail โรงเรียนก่อนใช้งาน Google Sheets

https://drive.google.com/drive/folders/1V4QoUN9xbfWvQIVB7fWgs62dwSCKqbSh?usp=sharing

ระบบกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนทีผ่านมาก

สำหรับนักเรียน 

ระบบกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2/2566

ขอให้นักเรียนตรวจสอบรหัสกิจกรรมชุมนุมตามคำชี้แจงด้านล่างนี้

คำชี้แจง

    กิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 การลงทะเบียนจะมี 3 ระบบคือ ระบบกลุ่ม ม.ต้น กลุ่ม ม.ปลาย และกลุ่มเฉพาะ (ใน 1 ปีการศึกษาเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

                    ระบบกลุ่ม ม.ต้น คือ นักเรียนกลุ่ม ม.1-ม.3 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ  คลิกที่นี่

                    ระบบกลุ่ม ม.ปลาย คือ นักเรียนกลุ่ม ม.4-ม.5 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ  คลิกที่นี่

                    ระบบกลุ่มเฉพาะ คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 และ ม.5/1)  นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ม.1/2 ม.2/2 และ ม.3/2)  และ ม.6 (ม.6/1 - ม.6/12)  ให้ลงทะเบียนเสริมวิชาการตามห้องเรียนประจำชั้นและเลขที่ของนักเรียน เช่น เสริมวิชาการ ม.6/1 เลขที่ 1-15 นักเรียนห้อง ม.6/1 เลขที่ 1-15 ก็เลือกลงชุมนุมนี้ เป็นต้น  คลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------


สำหรับนักเรียน -ปิดระบบชั่วคราว-

ระบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ภาคเรียนที่ 2/2563

อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ตั้งแต่คาบเรียนที่ 7 กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ เป็นต้นไป ณ หอประชุมนพรัตน์ 

เตรียมโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตให้พร้อม

ให้นักเรียนตรวจสอบกิจกรรมและรหัสกิจกรรม คลิกที่นี่

ที่นักเรียนสนใจด้านล่างนี้ จากนั้นลงทะเบียนเมนูด้านขวา >>>

คำชี้แจง ภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/3-ม.1/6 และม.2/2-ม.2/6 เท่านั้น 

(ยกเว้น ม.1/1 -ม.1/2 ม.1/7-ม.1/12 ม.2/1 ม.2/7-ม.2/12 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ไม่ต้องลงทะเบียน)

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 คลิกที่นี่

สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่มที่นี่

การจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานเมื่อจบภาคเรียน ส่งที่ห้อง 233 ลงลายมือชื่อผู้ส่ง

เข้าเล่มโดยเย็บแม็กแล้วปิดทับด้วยแลคซีน

ดาวน์โหลดคำสั่งที่ 12_2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2_2563

1.  จัดพิมพ์หน้าปก  รายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

2.  จัดพิมพ์บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (หน้า ก)

3.  จัดพิมพ์  คำนำ (หน้า ข)  สารบัญหน้า (หน้า ค)  คำอธิบายกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (หน้า 1-2)

4.  จัดพิมพ์แบบนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนกลุ่มที่ 1  (หน้า 3)

5.  จัดพิมพ์แบบประเมิน AAR ครั้งที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่ 1 (หน้า 5-6 : AAR 1 ครั้ง ต่อ 1 กลุ่มการเรียน)

6.  จัดพิมพ์รูปภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่ 1  (หน้า 7 และขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1กลุ่ม ส่งมาที่ line id: @26dad2bb ขอบพระคุณคร้บ)

7.  จัดพิมพ์แบบประเมิน AAR ครั้งที่ 2 นักเรียนกลุ่มที่ 2 (หน้า 8-9 : AAR 1 ครั้ง ต่อ 1 กลุ่มการเรียน)

8.  จัดพิมพ์รูปภาพกิจกรรม ครั้งที่ 2 นักเรียนกลุ่มที่ 2  (หน้า 10 และขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1กลุ่ม ส่งมาที่ line id: @26dad2bb ขอบพระคุณคร้บ)

9. ภาคผนวก แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม (หน้า 11-12 แนบแบบประเมินความพึงพอใจ สุ่มตัวอย่างนักเรียน 10 คน)

10. ภาคผนวก เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ใบงาน/ใบกิจกรรม/ผลงานนักเรียน (หน้า 13)

        10.1 จัดพิมพ์ใบรายชื่อและตรวจสอบและเช็คชื่อนักเรียนเป็นรายคาบของกลุ่ม (1 กลุ่มจะเรียน 8 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง)

        10.2 จัดพิมพ์หน้าเว็บแบบประเมินนักเรียน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

        10.3 เอกสารการสอน/ใบความรู้

        10.4 รูปภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน

11.  ภาคผนวก ประเมินครูผู้สอนกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยนักเรียน (หน้า 14 จัดพิมพ์หน้าแบบประเมินการสอนของครู โดยผู้เรียน)

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์