ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน สำหรับคาบกิจกรรมชุมนุม

1. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงอังคารที่ 28 มิ.ย. 2565 นักเรียนทุกคนดำเนินการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก) และรหัสผ่าน (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) ของตนเอง หากเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อห้อง 234

2. วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2565 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ และนักเรียนชั้น ม.6 ทุกห้องเรียน คาบเรียนชุมนุม ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.5/1 และ ม.6/1 - ม.6/12 และชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชุมนุมสภานักเรียน ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาของตนเอง

3. วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2564 สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองสนใจหรือตามที่คุณครูกิจกรรมชุมนุมนัดหมาย ม.1 ม.2 ม.3 (ระดับ ม.ต้น) ลงทะเบียนคาบชุมนุม ม.ต้น คาบเรียนที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565 และ ม.4 ม.5 ลงทะเบียน คาบชุมนุม ม.ปลาย คาบเรียนที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2565

หากเลยกำหนดการทางกิจกรรมชุมนุมจะดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ให้ตามครูที่ปรึกษาของนักเรียน

คลิปวิดีโอการแนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมชุนนุมออนไลน์

ระบบกิจกรรมชุมนุมในภาคเรียนทีผ่านมาก

สำหรับนักเรียน

ระบบกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1-2/2564

ขอให้นักเรียนตรวจสอบรหัสกิจกรรมชุมนุมตามคำชี้แจงด้านล่างนี้

คำชี้แจง

กิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 การลงทะเบียนจะมี 3 ระบบคือ ระบบกลุ่ม ม.ต้น กลุ่ม ม.ปลาย และกลุ่มเฉพาะ (ใน 1 ปีการศึกษาเรียนกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

ระบบกลุ่ม ม.ต้น คือ นักเรียนกลุ่ม ม.1-ม.3 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ คลิกที่นี่

ระบบกลุ่ม ม.ปลาย คือ นักเรียนกลุ่ม ม.4-ม.5 สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมตามความสมัครใจ คลิกที่นี่

ระบบกลุ่มเฉพาะ คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 และ ม.5/1) นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ม.1/2 ม.2/2 และ ม.3/2) และ ม.6 (ม.6/1 - ม.6/12) ให้ลงทะเบียนเสริมวิชาการตามห้องเรียนประจำชั้นและเลขที่ของนักเรียน เช่น เสริมวิชาการ ม.6/1 เลขที่ 1-15 นักเรียนห้อง ม.6/1 เลขที่ 1-15 ก็เลือกลงชุมนุมนี้ เป็นต้น คลิกที่นี่

-------------------------------------------------------------------------

สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม

ขอให้ครูผู้สอนจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนและตรวจสอบนักเรียนให้ถูกต้อง หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมติดต่อห้อง 233 (ครูจตรนต์ ครูปวีณา ครูวรเทพ และครูทศพร)

การจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานเมื่อจบภาคเรียน ส่งที่ห้อง 233 ลงลายมือชื่อผู้ส่ง

เข้าเล่มโดยเย็บแม็กแล้วปิดทับด้วยแลคซีน

หน้าปก ม.ต้น สีเขียว หน้าปก ม.ปลาย สีฟ้า

1. จัดพิมพ์เอกสารตามรูปแบบใที่ระบุไว้นระบบเว็บไซต์กิจกรรมชุมนุม

2. ภาคผนวก

2.1 เอกสารการสอน/ใบความรู้

2.2 รูปภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน (ขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1 กิจกรรม อัพโหลดในระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์)

สำหรับนักเรียน -ปิดระบบชั่วคราว-

ระบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2563

อนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ตั้งแต่คาบเรียนที่ 7 กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ เป็นต้นไป ณ หอประชุมนพรัตน์

เตรียมโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตให้พร้อม

ให้นักเรียนตรวจสอบกิจกรรมและรหัสกิจกรรม คลิกที่นี่

ที่นักเรียนสนใจด้านล่างนี้ จากนั้นลงทะเบียนเมนูด้านขวา >>>

คำชี้แจง ภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/3-ม.1/6 และม.2/2-ม.2/6 เท่านั้น

(ยกเว้น ม.1/1 -ม.1/2 ม.1/7-ม.1/12 ม.2/1 ม.2/7-ม.2/12 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ไม่ต้องลงทะเบียน)

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 คลิกที่นี่

สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่มที่นี่

การจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานเมื่อจบภาคเรียน ส่งที่ห้อง 233 ลงลายมือชื่อผู้ส่ง

เข้าเล่มโดยเย็บแม็กแล้วปิดทับด้วยแลคซีน

ดาวน์โหลดคำสั่งที่ 12_2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2_2563

1. จัดพิมพ์หน้าปก รายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

2. จัดพิมพ์บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (หน้า ก)

3. จัดพิมพ์ คำนำ (หน้า ข) สารบัญหน้า (หน้า ค) คำอธิบายกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (หน้า 1-2)

4. จัดพิมพ์แบบนำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนกลุ่มที่ 1 (หน้า 3)

5. จัดพิมพ์แบบประเมิน AAR ครั้งที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่ 1 (หน้า 5-6 : AAR 1 ครั้ง ต่อ 1 กลุ่มการเรียน)

6. จัดพิมพ์รูปภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1 นักเรียนกลุ่มที่ 1 (หน้า 7 และขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1กลุ่ม ส่งมาที่ line id: @26dad2bb ขอบพระคุณคร้บ)

7. จัดพิมพ์แบบประเมิน AAR ครั้งที่ 2 นักเรียนกลุ่มที่ 2 (หน้า 8-9 : AAR 1 ครั้ง ต่อ 1 กลุ่มการเรียน)

8. จัดพิมพ์รูปภาพกิจกรรม ครั้งที่ 2 นักเรียนกลุ่มที่ 2 (หน้า 10 และขอไฟล์รูปภาพอย่างน้อย 2 รูป/1กลุ่ม ส่งมาที่ line id: @26dad2bb ขอบพระคุณคร้บ)

9. ภาคผนวก แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม (หน้า 11-12 แนบแบบประเมินความพึงพอใจ สุ่มตัวอย่างนักเรียน 10 คน)

10. ภาคผนวก เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม/ใบงาน/ใบกิจกรรม/ผลงานนักเรียน (หน้า 13)

10.1 จัดพิมพ์ใบรายชื่อและตรวจสอบและเช็คชื่อนักเรียนเป็นรายคาบของกลุ่ม (1 กลุ่มจะเรียน 8 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง)

10.2 จัดพิมพ์หน้าเว็บแบบประเมินนักเรียน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

10.3 เอกสารการสอน/ใบความรู้

10.4 รูปภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน

11. ภาคผนวก ประเมินครูผู้สอนกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ โดยนักเรียน (หน้า 14 จัดพิมพ์หน้าแบบประเมินการสอนของครู โดยผู้เรียน)

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์