หน้าแรก

รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
***ในการร่วมกิจกรรมแต่ละชั่วโมง ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อตนเอง
ที่เมนูบันทึกเวลาเรียนทุกครั้งที่ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2/59