หน้าแรก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โครงการเขตสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้างหน่วยงาน เอกสาร
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร เอกสาร
 O3 อำนาจหน้าที่ เอกสาร
 O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน เอกสาร
 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เอกสาร
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสาร
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A เอกสาร
 O9 Social Network เอกสาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
    แผนดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี เอกสาร
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน เอกสาร
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เอกสาร
    
การปฏิบัติงาน
 O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสาร 
    การให้บริการ
 O14 มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เอกสาร
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เอกสาร
 O17 E–Service เอกสาร
                                ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เอกสาร
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  เอกสาร
 O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  เอกสาร
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  เอกสาร
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เอกสาร
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  เอกสาร
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  เอกสาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เอกสาร
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เอกสาร
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เอกสาร
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  เอกสาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เอกสาร
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เอกสาร
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  เอกสาร
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  เอกสาร 
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เอกสาร

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เอกสาร 
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เอกสาร 
    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เอกสาร
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต เอกสาร 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เอกสาร 
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เอกสาร
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน เอกสาร  
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เอกสาร  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  เอกสาร
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เอกสาร
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสาร
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เอกสาร
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  เอกสาร
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  เอกสาร
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เอกสาร


http://www.uprightschool.net/
http://www.uprightcode.xyz
https://www.facebook.com/comcomyaya/
   054-791510

สพป.น่าน เขต 2