เมนูหลัก

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา สพป.น่าน เขต 2


ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริม                                                                                                 

  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง C.A.T.C
รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2559 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การฝึกอบรมผู้นำนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 
ณ ค่ายฝึกอบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
*******************************************------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการตามพระราชดำริฯ                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือ                                                                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย                                            


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเส่งเสริมประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                   
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษาและการรุดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน                              

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกีฬาและนันทนาการ                                                                               


*สาระกีฬาน่ารู้*

ประวัติกีฬาตะกร้อ


นายประสิทธิ์  ชาวแหลง
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2


นายมงคล  สายสูง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

http://www.smartarea.nan2.go.th/index.php
http://north65.sillapa.net/sp-nan2/
http://north65.sillapa.net/sp-center/
http://www.nan2.go.th/scoutnan2/index.php
http://www.nan2.go.th/car_nan2/
http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/klum-brihar-ngankar-ngein-laea-sinthraphy/home/emoney.jpg?attredirects=0


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

*ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58* 
ภาพรวมนักเรียนจำแนกรายอำเภอ
จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น
ภาพรวมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
จำนวนนักเรียนขยายโอกาส รายชั้น
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวม
 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รายโรง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด รายโรง
ข้อมูลนักเรียนพิการ.
ข้อมูลนักเรียนขาดแคลน
ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ไกลเกิน 3 กม.
 ข้อมูลนักเรียนรายอายุ
นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์นักเรียนพักประจำที่โรงเรียน รายโรง


ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหน้าเว็บย่อย (1): ข่าวกิจกรรม
Comments