หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 

คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ ทำบุญ 9 วัด ช่วงเข้าพรรษา ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาชน อ.ปัว โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านาป่าลาน ต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ตารางรายละเอียดจุดจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 


  คู่มือการรายงานข้อมูลเด็กนักเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโครงการตามพระราชดำริฯ                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือ                                                                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย                                            


ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเส่งเสริมประชาธิปไตยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                                   
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทุนการศึกษาและการรุดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน                              

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกีฬาและนันทนาการ                                                                               


*สาระกีฬาน่ารู้*


นายประสิทธิ์  ชาวแหลง
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2


นางปริฉัตร  ธนะ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

http://www.smartarea.nan2.go.th/index.php
http://north65.sillapa.net/sp-nan2/
http://www.nan2.go.th/scoutnan2/index.php
http://www.nan2.go.th/car_nan2/
http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/klum-brihar-ngankar-ngein-laea-sinthraphy/home/emoney.jpg?attredirects=0


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

*ข้อมูลสารสนเทศ ปี 61* 
ภาพรวมนักเรียนจำแนกรายอำเภอ
จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น
ภาพรวมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
จำนวนนักเรียนขยายโอกาส รายชั้น
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวม
 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รายโรง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด รายโรง
ข้อมูลนักเรียนพิการ.
ข้อมูลนักเรียนขาดแคลน
ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ไกลเกิน 3 กม.
 ข้อมูลนักเรียนรายอายุ
นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์นักเรียนพักประจำที่โรงเรียน รายโรง

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวกิจกรรม
Comments