หน้าแรก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2


ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่อยงานอื่น
นางจันทนา  อินทำ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Contacts


http://www.nan2.ksom.net/money/index.php

http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/

http://www.nan2.go.th/car_nan2/

https://drive.google.com/file/d/1OrXSj_Fzf_EMDxBJ3MPznALRstRkB_yF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5f0ncLmakzWTTlUUmFjbWJ4bWM&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5f0ncLmakzWNUFRUWhnYUpGOGc&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5f0ncLmakzWenE3Y05LOF85Nnc/view?usp=sharing