หน้าแรกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2


ITA O10-O17

https://drive.google.com/file/d/10d7zRx-fpiOcsT0sSU7uQY-bvpgO8zYz/view?usp=sharing


ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่อยงานอื่น
ข่าวกิจกรรม

- ตรวจประเมินความเสียหายจากปลวก โรงเรียนไตรประชาวิทยานางจันทนา  อินทำ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

วันหยุดในไทย


https://drive.google.com/open?id=1mesGzbBlNqJA0UwC7e2q8uHOm1p2vS8G

https://drive.google.com/file/d/1HGQGF0XOi83Mz_VHRUDdTmGjCwkLGjYe/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1_X_ydjaC2Tg1PkRopbU2NXAdV31LENGV

http://www.nan2.ksom.net/money/index.php

http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/

http://www.nan2.go.th/car_nan2/

https://drive.google.com/file/d/1OrXSj_Fzf_EMDxBJ3MPznALRstRkB_yF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5f0ncLmakzWTTlUUmFjbWJ4bWM&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5f0ncLmakzWNUFRUWhnYUpGOGc&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5f0ncLmakzWenE3Y05LOF85Nnc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1tK0pZoR5TsEEx6BFHV3OFw3BspM75D-T?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1b1KPI_LJA5O_P6pDJ4AqMDIA5obv3zpg