คู่มือการดำเนินการทางวินัย

คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์


ปก
คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 วินัยและการรักษาวินัย
บทที่ 3 การดำเนินการทางวินัย
บทที่ 4 การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ
บทที่ 5 การออกจากราชการ
บทที่ 6 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
บทที่ 7 การอุทธรณ์
บทที่ 8 การร้องทุกข์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Comments