หน้าแรก

       โครงการติดตามการบริหารงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยระบบ        อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ข่าวประชาสัมพันธ์


         

งบทดลอง 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561


แบบลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอด กบข ทางอีเมล

รายละเอียดการจ่ายเงิน


         

        

      

         

    แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
        


ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec สพฐ.)
  ● ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3638 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ธ.ค. 2558)

  ● ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3597 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (26 พ.ย. 2558)

  ● ที่ ศธ 04002/ว3509 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ (19 พ.ย. 2558)

   ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 26ตุลาคม 2558 เรื่องการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ต.ค. 2558)

  ● ที่ศธ 04002/ว3290 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ต.ค. 2558)

    
ทำเนียบบุคลากรนายประสิทธิ์  ชาวแหลง
 รอง ผอ.สพป.น่าน  2


นางชลธิชา อุ่นเสียม          ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ปฏิทิน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ลิงค์หน่วยงาน

https://sites.google.com/a/nan2.go.th/klum-brihar-ngankar-ngein-laea-sinthraphy/home/emoney.jpg?attredirects=0

http://www.gfmis.go.th/


http://www.cgd.go.th/wps/portal/cgd/Home2

http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp


http://www.gpf.or.th


http://www.ktb.co.th/ktb/th/index.aspx

http://ssonan.icoopthai.co/SCONNTCP/GCOOP/SingleSignOn/Login.aspx