ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 O&A
O9 Social Network

Comments