หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร และเบอร์โทร https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzSTRuYUNKNElLUkU/view?usp=sharing
สถิติจำนวนนักเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2
ปีการศึกษา 2555-2560
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B46jLaK19tgzRVpJSDNjNTJSdHc  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B46jLaK19tgzRVpJSDNjNTJSdHcNjNTJSdHc
เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด


**จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ**
แยกตามขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ๋  
สถิติจำนวนนักเรียนขนาดเล็ก  ภาพรวม รายโรง แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนขนาดกลาง  ภาพรวม รายโรง แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
 จำนวนนักเรียนขนาดใหญ่ ภาพรวม รายโรง แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
แยกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกตามขนาด จำนวน 1-120 คน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกตามขนาด จำนวน 121-200 คน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกตามขนาด จำนวน 201-300 คน  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกตามขนาด จำนวน 301-499 คน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกตามขนาด จำนวน 500-1499 คน  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing


**จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ**
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบสถิติจำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ภาพรวม เขตพื้นที่ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบสถิติจำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ภาพรวม  แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบสถิติจำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ภาพรวม รายโรง แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบสถิติจำนวนนักเรียนขนาเล็ก แยกชั้น,เพศ ภาพรวม รายโรง แยกอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบสถิติจำนวนนักเรียนแยกเพศ ภาพรวม รายโรง ช่วงชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing

**จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ**
ภาพรวมรายอำเภอ  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ รวมช่วงชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมจำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ รายชั้น เพศ  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอปัว  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอท่าวังผา https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing 
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอทุ่งช้างhttps://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอเชียงกลาง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอบ่อเกลือ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอสองแคว https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมสถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing

**จำนวนนักเรียนขาดแคลน**
ภาพรวมจำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายชั้น  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมจำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายช่วงชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมจำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามรายอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอปัว https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอท่าวังผา https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing 
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอทุ่งช้าง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing 
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง  อำเภอเชียงกลาง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอบ่อเกลือ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอสองแคว  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรง อำเภอเฉลิมพระเกียรติhttps://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
 **น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน**
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน (น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน) https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ภาพรวมข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามช่วงชั้น  เพศ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามช่วงชั้น เพศ รายโรงรายช่วงชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ภาพรวมสถิติข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอปัว https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอท่าวังผา https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอทุ่งช้าง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอเชียงกลาง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอบ่อเกลือ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอสองแคว https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามรายชั้น เพศ รายโรง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
**จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา**https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
**จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา**
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ภาพรวมรายชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ภาพรวมแยกตามอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ภาพรวมแยกช่วงชั้น https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา จำแนกตามชั้น,เพศ รายโรงhttps://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
**จำนวนนักเรียนพักนอน**
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบจำนวนนักเรียนพักนอน 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบข้อมูลรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน 
**จำนวนนักเรียนติด G**
ข้อมูลนักเรียนติด  G   จำแนกตามช่วงชั้น รายโรง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ข้อมูลนักเรียนติด G จำแนกตามชั้น,เพศ รายโรง https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing 
ข้อมูลรายชื่อนักเรียนติด G https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
 
**
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า**
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบภาพรวมจำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบภาพรวมจำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า จำแนกตามรายอำเภอ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระพริบภาพรวมจำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า จำแนกตามรายโรงเรียน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing

**จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต**
สถิติจำนวนโรงเรียนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(ระดับเขต) https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
**รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ **
ภาพรวมรายโรงเรียน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ภาพรวมระดับเขต  https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing
ข้อมูลนักเรียนที่ไม่ถูกนับจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzM2Q5QmpTbDBNSlU/view?usp=sharing

**ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing
**ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ** https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing
**ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน** https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzdnFaUnhLUFBpZUk/view?usp=sharing


ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.น่าน เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 23-Aug-2016 ) https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzMkdqXzBXc1FvNFE/view?usp=sharing
จำนวนข้าราชครูในสถานศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ สพป.น่าน เขต 2 https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzX1JGQnhwQ2NQbE0/view?usp=sharing
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรแยกระดับชั้นที่สอน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzLV8zWTh6OEZkdFE/view?usp=sharing
จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ                   สพป.น่าน เขต 2 https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzVXdJR21MdENEbVE/view?usp=sharing
 จำนวนครูแยกระดับการสอน https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzYXFWYVJNc2JnZEk/view?usp=sharing
ครูต่างชาติ https://drive.google.com/file/d/0B46jLaK19tgzNGUyNTZfWTNERVk/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/nan2.go.th/data-management-center-dmc-2559/
........................................................................
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/schoolmis/
......................................................
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/rabb-sarsnthes-pheux-kar-brihar-kar-suksa-emis/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/cct-nan2/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit_pry/

ผลงานของเรา            
ปีการศึกษา 2556
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dmcnan2/pi-kar-suksa-2559

แบบฟอร์มอื่นๆ                     
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTWVRZdEEzbThVa0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTY092dGtIY2pzWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTd2FiRmxhdTMxdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTT19aWC01U0NyeG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVdHZ0bTdwVGUyZzQ/view?pli=1
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVazltYXhvdnRqRjA/view?pli=1

https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVS1ZxX3hycUxYQXc/view
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVdHY0TkdUR3dXcE0/view


http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp
http://alphaedu.azurewebsites.net/HostMonitor/schoollocation.html
......................................................
http://www.nan2.go.th/gisnan2/g_m2.php

free hits counter