วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายหลักสูตร

ของโรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้  คู่คุณธรรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

พันธกิจ

    1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

                2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การศึกษาเพื่อชีวิต   โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

  3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการและทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร

  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในทุก ๆด้าน

     5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  6. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

  7. สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์และครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งภายในและต่างประเทศ

                8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย   เพื่อเป็นคนดีในสังคม

                9. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   องค์กรเอกชน และผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

 10. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

 

เป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนครไทย  มีคุณลักษณะดังนี้

1.    เป็นบุคคลรักการเรียนรู้  มีปัญญา  มีความรู้อันเป็นสากล  มีทักษะและกระบวนการด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์เป็นต้น

2.    มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร  และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะการทำงาน   การจัดการและการดำเนินชีวิต

3.   เป็นผู้รู้จักเลือกทรัพยากรมาประยุกต์ใช้ด้านการผลิต และบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความประหยัด  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.   รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ปลอดสารเสพติดและอบายมุขมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม

5.    รักและภูมิใจในความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6.    มีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  พร้อมด้วยความมีวินัยในตนเอง  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมและประเทศชาติ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                    

2.   ซื่อสัตย์สุจริต

3.   มีวินัย

4.   ใฝ่เรียนรู้

5.    อยู่อย่างพอเพียง

6.   มุ่งมั่นในการทำงาน

7.   รักความเป็นไทย 

8.    มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ และโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศ