กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
                                                                    
 
                                      
 
    นางสาวรัตติกาล  บุญอาจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 
   
 
 
 
 
นางสุมาลี  พุ่มบานเย็น
ครู คศ.3
  นางเบญจมาส ภูมิถาวร
ครู คศ.3
  นางสาวนทีกานตฺ์  แจ้งโถงพนักงานราชกาาร
 
       
 นางสาวบุญจิรา  กาวิรส
ครูอัตราจ้าง
   นางสาวลัดดา  แสนนก
ครูอัตราจ้าง
   Comments