กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     
  
 นางสมพร ปิ่นเงิน
ครูชำนาญการ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  
     
 นางธมกร ทองพลับ
ครูชำนาญการ คศ 3
 

 
 นางกัลยา เกษประสิทธิ์
ครูชำนาญการ คศ.3
  
 
  
 นางนันทวัน หนูกล่ำ
ครูชำนาญการ คศ.3
 
 นายประญัติ วงศ์สมบัติ
ครูชำนาญการ คศ.2
 
 นายพัสกร โตเสน่ห์
ครูชำนาญการ คศ.2
     
 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
ครูชำนาญการ คศ.1
 
 นายปรีชา รุ่งโพธิ์
ครูชำนาญการ คศ.1
 
 นางลัดดาวรรณ  ฉิมมา
ครูชำนาญการ คศ.1
     
 นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพร
พนักงานราชการ
 
 นายเอกชัย บุญอาจ
พนักงานราชการ
 
 นางสาวสิริวิมล ทองสิริ
ครูอัตราจ้าง
     
 นายไพฑูรย์ เสวดี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
 
 นางรุจิรา  จีนทีม
ครูอัตราจ้าง
บธ.บ.การบริหารธุรกิจ
  
     
     

Comments