ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี

1.

นายเสริม

พิสุทธิโสภณ

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

17 .. 02 - 18 ..03

2.

นายประถม

ทองคำพงษ์

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

18 ..03 - 14 .. 03

3.

นางพยอม

พงษ์ศักดิ์ศรี

อาจารย์ใหญ่

14 .. 03 - 10 .. 19

4.

นายประถม

ทองคำพงษ์

รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

10 .. 19 - 19 .. 20

5.

นายสงวน

คงชู

อาจารย์ใหญ่

19 .. 20 - 11 .. 24

6.

นายประถม

ทองคำพงษ์

อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ

11 .. 24 -16 .. 33

7.

นายเอกศักดิ์

พันปี

ผู้อำนวยการ

16 .. 33 - 5 มี.. 39

8.

นายทวีผล

เสนีวงศ์ณอยุธยา

ผู้อำนวยการ

5 มี.. 39 - 30 .. 43

9.

นายบุญสิน

ใสยอด

ผู้อำนวยการ

.. 43  -  30  .. 49

10.

นางศศิธร

ศรีวิเชียร

ผู้อำนวยการ

1   .. 49 -   30 ก.ย.2553

11.

นายสมพงษ์

ราชวงศ์

ผู้อำนวยการ

3 ก.พ. 2554-30 ก.ย. 2554

12.

นางเพ็ญศรี

แต่งเนตร

ผู้อำนวยการ

18 พ.ย. 2554 – 30 ก.ย.2557

13.

นายสรปรัชญ์     

ไวกสิกรณ์

ผู้อำนวยการ

29 พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน