กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 
 

 
 นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. สังคมศึกษา
  นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
  นายสุธนณ์  เชี่ยวชล
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วท.บ.ภูมิศาสตร์
 

 

 
 

 

นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

 

นางลักขณา  สุขรัตน์ปรีชา
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. บริหารการศึกษา


นายนคร   พูลโห้
ครูชำนาญการ คศ.2
ศษ.บ. สังคมศึกษา
 

 
นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา
      นายวีรยุทธ  สงศิลาวัตร
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา
    นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. สังคมศึกษา 
   

  
    นางสาวนิสิต สีใส
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. สังคมศึกษา
  Comments