สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนครไทย                        คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนครไทย
นายอาวุธ  ยวนแห่ว
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครไทย
  


 


 
 

 


 
 
นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
คณะกรรมการ


 
 

 นางประดัด  ชมมี
คณะกรรมการ
 
นางรุจิราพร  ไกรโชค
คณะกรรมการ
 
คณะกรรมการ
 
นางกาญจนา กัณฑษา
คณะกรรมการ

 คณะกรรมการ
 
คณะกรรมการ


คณะกรรมการ 

 นายมงคล สาตรพันธุ์
คณะกรรมการ
 
นายสังวาลย์ ยะทา
คณะกรรมการ

 นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
คณะกรรมการ

นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
คณะกรรมการ 
 

นางยุพิน  คันธาวัตร์
เลขานุการฯ

 
นางอมรรัตน์ เสนีวงค์
ณ  อยุธยา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายเอกชัย บุญอาจ
คณะกรรมการ