กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางนงนุช    กันแย้ม

ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระ


 

    
 นางฉวีวรรณ   อินจิว
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 
นางจิดาภา  โตเสน่ห์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

นางผุสดี  ฟักทอง
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

  
  
 
  นางสาวกรกช  เลื่อมใส
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. วิทยาศาสตร์เคมี
 
 นางคำเพียร มุณี
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. วิทยาศาสตร์เคมี
 

  
  
นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์
 
 นายประวิทย์  ฟักทอง
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์
 
 นายสถิต  พัวพัน
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 
  

  
  นางประดัด  ชมมี
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 
 นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี
ครูชำนาญการ คศ.2
วท.บ.ฟิสิกส์
 
 นางสาววิจิตรา สุทธาวาส
ครูผู้ช่วย
วท.บ.ชีววิทยา

Comments