กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
  
   นายชอบ หนูกล่ำ  
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา 
  
     
   
  
 นายสมยศ สัมมาวรรณ
ครูชำนาญการ
ค.บ.พลศึกษา
 นางกาญจนา กัณฑษา
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารจัดการกีฬา
                   นาย
                   ครูผู้ช่วย
              ค.บ.พลศึกษา
 
Comments