เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์2 พ.ย. 2558 20:57โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 21:09 ]

ระเภทศิษย์เก่าดีเด่น

1.      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ หมายถึง ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครไทย ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ/มีความก้าวหน้าในอาชีพ/ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

2.      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสถาบัน หมายถึง ศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย

ที่อุทิศตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมและโรงเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ

3.      ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ หมายถึง ศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่าง ๆ มีความประพฤติดี ขยันตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ผลักดันแนวคิดและสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

1.       ต้องเป็นศิษย์เก่าที่เคยศึกษาในโรงเรียนนครไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.      เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้เกี่ยวข้อง

3.      มีส่วนร่วมกับโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าฯ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

อย่างสม่ำเสมอ

4.      อื่น ๆ ตามที่มติคณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ที่มาของศิษย์เก่าดีเด่น

       ศิษย์เก่า/ตัวแทนรุ่น/ผู้แนะนำ เป็นผู้เสนอชื่อพร้อมแนบใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

1.      ผู้ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

2.      คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นำรายชื่อศิษย์เก่าที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย

กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนนครไทย  หรือ โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่าง