ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ส.ค. 2559 02:15โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 02:17 ]

ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560
ม.6 และ ม.3 สอบ O-net ปี 2558

โพสต์4 ก.พ. 2559 00:14โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์2 พ.ย. 2558 20:57โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 21:09 ]


ระเภทศิษย์เก่าดีเด่น

1.      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ หมายถึง ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครไทย ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ/มีความก้าวหน้าในอาชีพ/ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

2.      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสถาบัน หมายถึง ศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย

ที่อุทิศตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมและโรงเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ

3.      ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ หมายถึง ศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่าง ๆ มีความประพฤติดี ขยันตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ผลักดันแนวคิดและสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ

1.       ต้องเป็นศิษย์เก่าที่เคยศึกษาในโรงเรียนนครไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.      เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้เกี่ยวข้อง

3.      มีส่วนร่วมกับโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าฯ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

อย่างสม่ำเสมอ

4.      อื่น ๆ ตามที่มติคณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ที่มาของศิษย์เก่าดีเด่น

       ศิษย์เก่า/ตัวแทนรุ่น/ผู้แนะนำ เป็นผู้เสนอชื่อพร้อมแนบใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

1.      ผู้ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

2.      คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นำรายชื่อศิษย์เก่าที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย

กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนนครไทย  หรือ โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่าง

สรุปผลการแข่งขัน

โพสต์9 ส.ค. 2558 23:03โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 21:10 ]


รายงานผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า” กลุ่ม 3

 

1.       การแข่งขัน วงดนตรีสตริงขับร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้น ม.1-3

          ลำดับที่ 1        โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม      คะแนน   85.7    เหรียญทอง

2.       การแข่งขัน วงดนตรีสตริงขับร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ  ระดับชั้น ม.4-6

          ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                         คะแนน  96      เหรียญทอง

ลำดับที่  2       โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา            คะแนน 94     เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนชาติตระการวิทยา            คะแนน  92      เหรียญทอง

ลำดับที่  4       โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม      คะแนน 90     เหรียญทอง

3.       การแข่งขัน  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                        คะแนน 93.84     เหรียญทอง

ลำดับที่ 2       โรงเรียนดงประคำพิทยาคม          คะแนน  80.76    เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนยางโกลนวิทยา               คะแนน 72.30    เหรียญเงิน

4.       การแข่งขัน ครู (ผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ)

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                         คะแนน   96    เหรียญทอง

5.       การแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                        คะแนน   83      เหรียญทอง

ลำดับที่  2       โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา               คะแนน   81     เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนยางโกลนวิทยา               คะแนน   78    เหรียญเงิน

ลำดับที่  3       โรงเรียนดงประคำพิทยาคม          คะแนน   78     เหรียญเงิน

 ขอเชิญครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์22 ก.ค. 2558 23:59โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2558 00:41 โดย เอกชัย บุญอาจ ]

ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนครไทย   ขอเชิญคุณครูและบุคลากร  ร่วม จัดอบรมครูและบุคลากร   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้าน ICT  ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล   (E-Clip, Google App for Eduction, Web Wordpress ,CMS)  ในวันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  2558     ณ   ห้องโสต-ทัศนศึกษา   โรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก


ลงทะเบียน E-Clip
http://e-clip.in.th/

อัพโหลด วิดีโอ 
https://www.youtube.com/

สร้าง QR Code ง่ายๆ  
https://www.the-qrcode-generator.com/


กรุณากรอกข้อมูล

ส่งข้อมูลได้ที่ อ.เอกชัย บุญอาจ  เป็นไฟล์. Word  ก็ได้ ครับ


 ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์29 เม.ย. 2558 07:02โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2558 23:57 ]


หลักการเขียนข่าวแบบสั้นๆ 
  • ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
  • ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ
  • ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
  • เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
  • ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา

1-6 of 6