กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 

นางประไพ  ช้างอินทร์
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 
  

 นางยุพิน   คันธาวัตร์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
กศ.ม. คณิตศาสตร์
 
 นางใกล้รุ่ง  ยะทา
ครูชำนาญการ คศ.2
วท.บ. คณิตศาสตร์ 
 
  นายสังวาล ยะทา
ครูชำญการพิเศษ คศ.3
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
 


 

 

 
  นางสาวแสงดาว ประจวบแสง 
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
  นางสาวพรพิชา  สุนทะวงศ์
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 
 นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
     
     
     
     
     
     
     
     

Comments