คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนครไทย  
ครบวาระ วันที่ 27 มีนาคม 2559


นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์  ประธาน
นายวรการ ศรีไกรวัตร  ผู้แทนผู้ปกครอง 
นางยุพิน คันธาวัตร์ผู้แทนครู 
นายบัญชา คงหนองลาน ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ด.ต. วิเชียร ยาทา ผู้แทน อปท 
6นายวชิน อ่อนอ้าย ผู้แทนศิษย์เก่า 
7พระอธิการณัฎฐธน กิตติปญฺโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา
 นายโลม อุ่นไพรผู้แทนองค์กรศาสนา 
นายภาณุรักษ์ แสงศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายคะนอง ทับทองหลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
11  นายสมชาย จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวิวัฒน์ ทำดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางพวงเล็ก จันทร์ทรง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14  นางละเอียด เสนาไทยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนครไทย  
ครบวาระ วันที่ 27 มีนาคม 2563


นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์  ประธาน
นายวรการ ศรีไกรวัตร  ผู้แทนผู้ปกครอง 
นางยุพิน คันธาวัตร์ผู้แทนครู 
นายบัญชา คงหนองลาน ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ด.ต. วิเชียร ยาทา ผู้แทน อปท 
6นายวชิน อ่อนอ้าย ผู้แทนศิษย์เก่า 
7พระอธิการณัฎฐธน กิตติปญฺโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา
 นายโลม อุ่นไพรผู้แทนองค์กรศาสนา 
นายภาณุรักษ์ แสงศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายคะนอง ทับทองหลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
11  นายสมชาย จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวิวัฒน์ ทำดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางพวงเล็ก จันทร์ทรง  ผู้ทรงคุณวุฒิ
14  นางละเอียด เสนาไทยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์  กรรมการและเลขานุการ
Comments