ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน


นักข่าวเยาวชน Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:07โดยAdmin WEBMASTER

วันที่ 26 พ.ค 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย มอบหมายให้นายประเวศน์ ปู่ซึ้ง ครูโรงเรียนนครไทย นำนักเรียนแกนนำฯ ได้แก่ น.ส ฟ้าใส อินแผง และ น.ส รัตติกาล สุทธิ นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าร่วมการอบรมโครงการ นักข่าวเยาวชน Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:04โดยAdmin WEBMASTER

   วันที่ 25 พ.ค. 59 นี้ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย ด้วยการแอโรบิค เนื่องในวันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์) โดยมีนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนออกกำลังกายกันด้วยความสดชื่น แข็งแรง สนุกสนาน

จับเบอร์/หาเสียงสภานักเรียน 59

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:56โดยAdmin WEBMASTER

งานส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน โรงเรียนนครไทย จัดให้มีการจับสลากหมายเลขพรรคสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการใช้ตู้นับคะแนนแบบใหม่ โดย กกต.พล. ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ตู้นับคะแนนแบบใหม่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนนครไทย

โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:54โดยAdmin WEBMASTER

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้รับความกรุณาจากท่านพระครูวิบูลธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย บรรยายธรรมให้กับนักเรียน สร้างความตระหนักในพระพุทธศาสนา เป็นประธานนำสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าวโรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีความสุข ในการสวดมนต์ ทำสมาธิ

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:17โดยAdmin WEBMASTER

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย เป็นประธานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น ร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนนครไทยจัดให้มีการประชุมสองรอบคือ ในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมครบเต็มจำนวน

ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:13โดยAdmin WEBMASTER

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย พร้อมด้วยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการให้การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนครไทยได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และสังเกตุการสอนจำนวนหลายคนและจากหลายสถาบัน ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ผู้อำนวยการพบนักเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:10โดยAdmin WEBMASTER

วันเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่สนามหน้าเสาธง พร้อมด้วยคณะบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และได้ให้การต้อนรับครู พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ค่ายจริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่ 2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:08โดยAdmin WEBMASTER

ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม แสงทองส่องชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากธุดงคสถานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไทย โดยมีคณะบริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการดำเนินกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

วันแห่งเกียรติยศ

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:25โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School

วันที่ 4 มีนาคม 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.3 และ ม.6)ประจำปีการศึกษา 2558 และได้รับเกียรติจาก ดร.วชิน อ่อนอ้าย นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้ข้อคิดและการวางแผนชีวิตหลังการสำเร็จการศึกษา ในการแสดงความยินดีวันแห่งเกียรติยศของนักเรียนครั้งนี้โรงเรียนนครไทยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยมีคณะบริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยความอบอุ่นภายใต้การประสานงานโดยงานแนะแนวและบุคลากรทุกคน

รวมใจน้อง คล้องใจพี่

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:23โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมรวมใจน้อง คล้องใจพี่สามัคคีขาว แดง ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามระหว่างความรักความผูกพันต่อรุ่นพี่ และรุ่นน้องในสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำในการจัดดำเนินการร่วมกับกรรมการนักเรียนและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนนครไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นระหว่างพี่ที่สำเร็จการศึกษา และน้องนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ สร้างขวัญและกำลังใจ แสดงความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา โดยท่าน ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครุและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมนี้ด้วยความอบอุ่น

1-10 of 60