กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
  
  
 นายมงคล สาตรพันธุ์
ครูชำนาญการ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
  
 
  
  

นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
ครูชำนาญการพิเศษ  คศ.3 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

 

นางสุรภี  ค้าของ
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

 

นางจุไร  แก้วคำมา
ครูชำนาญการ คศ.2
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

     

 นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ
ครูชำนาญการ  คศ.2
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 

 นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. การท่องเที่ยว ญี่ปุ่น

 

 นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์
ครูชำนาญการ คศ.2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

     
 นายประเวศน์ ปู่ซึ้ง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นายสมพงษ์   น้อยทุ่ง
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ. การท่องเที่ยว ญี่ปุ่น  
     ครูสอนภาษาจีน
ประเทศจีน

 


ครูสอนภาษาอังกฤษ
ประเทศฟิลิปปินส์

 


ครูสอนภาษาอังกฤษ
ประเทศฟิลิปปินส์

     
     
     
Comments