เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์2 มี.ค. 2559 01:17โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2559 01:23 ]

ชื่อเรื่อง                          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนา

                           ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3

                           ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้รายงาน                   ประดัด  ชมมี

                                           ปีที่ทำการศึกษา            2557

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3ว22101เรื่อง

ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2. ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนและ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จำนวน 39 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน  7  ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีรูปแบบการทดลองเป็นแบบOne Group Pretest–Posttest Design ใช้เวลาทดลอง 15 ชั่วโมง วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค่าร้อยละของเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สถิติt-test  และวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ()  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 

 

ผลการพัฒนาพบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 82.70/84.10สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

2.  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                         2.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         2.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

1-1 of 1