สาระการเรียนรู้่แกนกลาง


สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:28โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:28 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:26โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:26 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:24โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:24 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:23โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:23 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:19โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:19 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:17โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:17 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:16โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:16 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์24 ก.ค. 2558 00:14โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 00:14 โดย Admin WEBMASTER ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

1-8 of 8