จำนวนนักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2558
ข้อมูล  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  2558
ชั้น ม. ชาย หญิง รวม รายชื่อครูที่ปรึกษา แผนการเรียน
1.1 12 28 40 นางลักขณา  สุขรัตนปรีชาและนางใกล้รุ่ง  ยะทา
1.2 17 18 35 นางเบญจมาส  ภูมิถาวรและนางสาวกานต์รวี  ศรีทอง  
1.3 16 17 33 นางจุไร  แก้วคำมาและนายธงชัย  คำป้อง  
1.4 17 18 37 นางนงนุช  กันแย้มและนางสาวอนุสรา  หมีดง  
1.5 15 19 34 นายสุธีรพันธุ์  ไกรโชคและนางรุจิราพร  ไกรโชค  
1.6 14
19 33 นายพัสกร  โตเสน่ห์และนางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง  
รวม 90 120 210 นางเบญจมาส   ภูมิถาวร  หัวหน้าระดับ ,รองฯ สมชาย  สีขำ  ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม.1

2.1 7 33 40 นางประดัด  ชมมีและนางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์  
2.2 16 20 36 นายสถิตย์  พัวพันและนางบุญจิรา  กาวิรส  
2.3 16 19 35 นางสาวพรรณิภา  ไพรสนธิ์และนายประเวศน์  ปู่ซึ้ง  
2.4 16 18 34 นายพรชัย  เป้รอดและนางสาวลัดดา  แสนนก  
2.5 17 18 35 นางสาววัชรีพร  ทองงามขำและนายชอบ  หนูกล่ำ  
2.6 17 18 35 นายนคร  พูลโห้และนางรุจิรา  จีนทิม  
รวม 89 126 215 นายประเวศน์  ปู่ซึ้ง  หัวหน้าระดับ , รองฯสมชาย  สีขำ  ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม. 2

3.1 5 34 39 นางสาวกรกช  เลื่อมใสและนางกัลยา  เกษประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3.2 337 40 นางเกตน์สิรี  เกตุยอดและนางสาวณัฐธญา  ทองแสงแก้ว วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3.3 11 28 39 นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถและนางสาวลัดดาวัลย์  สินกำแพง ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
3.4 18 9 27 นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชคและนางสาวสิริวิมล  ทองศิริ ศิลป์ - ภาษา(จีน - ญี่ปุ่น)
3.5 23 16 39 นางจิดาภา  โตเสน่ห์และนางประไพ  ช้างอินทร์ คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ
3.6 31 0 31 นายสมยศ  สัมมาวรรณและนางสาวนิสิต  สีใส การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม 91 124 215   นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ    หัวหน้าระดับ, นางยุพิน  คันธาวัตร์ ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม. 3
รวม
ม.ตอนต้น
270 370 649 นางยุพิน  คันธาวัตร์   ที่ปรึกษาบริหารระดับ  ม. ต้น


4.1 9 28 37 นางคำเพียร  มุณีและนางสาวแสงดาว  ประจวบแสง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
4.2 14 25 39 นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์และนางอนุกูล  แก้วบัวรมย์  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4.3 13 26 39 นายสมทราย  มาตรชัยเคนและนางสุรภี  ค้าของ ศิลป์ - คณิตศาสตร์
4.4 9 29 38 นางสาวรัตติกาล  บุญอาจ ศิลป์ - ภาษา (จีน -  ญี่ปุ่น)
4.5 22 13 35 นายสมพงษ์  น้อยทุ่งและนายสุพจน์  ปานทอง คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ
4.6 25 12 37 นายปรีชา  รุ่งโพธิ์และนางนันทวัน  หนูกล่ำ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม 92 133 225 นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์  หัวหน้าระดับ  ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม.4

5.1 11 26 37 นายสังวาล  ยะทาและนางศศิธร  พงษ์พานิช วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5.2 9 26 35 นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมีและนางสาววิจิตรา  สุทธาวาส วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5.3 6 36 42 นายประญัติ  วงศ์สมบัติและนางสาวกรชญาดา  ทองคำพงษ์ ศิลป์ - คณิตศาสตร์
5.4 13 29 42 นางผุสดี  ฟักทองและนายประวิทย์  ฟักทอง ศิลป์ - ภาษา (จีน -  ญี่ปุ่น)
5.5 20 23 43 นางสมพร  ปิ่นเงินและนางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ 
5.6 31 9 40 นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพรและนายสมชาย  พุ่มบานเย็น การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม 90 149 239 นางศศิธร  พงษ์พานิช  หัวหน้าระดับ   ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม.5

6.1 12 33 45 นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์และนายมงคล  สาตรพันธุ์ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
6.2 16 31 47 นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติและนางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
6.3 16 23 39 นางสุมาลี  พุ่มบานเย็นและนายสุธนณ์  เชี่ยวชล ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ /EP
6.4 10 27 37 นางสาวรติการ  ปันทาและนางสาวอุราลักษณ์  แสงคำ ศิลป์ - ภาษา(จีน-ญี่ปุ่น)
6.5 18 19 37 นางธมกร  ทองพลับและนางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ
6.6 18 927 นางลัดดา  กลิ่นขำและนายเอกชัย  บุญอาจ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม90 141 232 นางลัดดา  กลิ่นขำ  หัวหน้าระดับ ,รองฯ วรารัตน์  เกษประสิทธิ์  ที่ปรึกษาบริหารระดับ ม.6
รวม ม.ปลาย 272 424 696  ที่ปรึกษาบริหารระดับม. ปลาย
รวมทั้งหมด 542 794 1,336   นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ผู้อำนวยการ ,ที่ปรึกษาบริหารทุกระดับ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนนครไทย 1,336

Comments