ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนครไทย
(NAKHONTHAI  SCHOOL)


 

โรงเรียนนครไทย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล  กรมวิสามัญศึกษา   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ.2502ซึ่งได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4   จำนวน  1 ห้องเรียน โดยประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในบริเวณที่ดินของโรงเรียนนครไทยวิทยาคม  โดยมีนายเสริม  พิสุทธิโสภณทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.. 2503  ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ รวมเป็น  ห้องเรียน  ทำให้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  จึงได้ขออนุญาตทางอำเภอนครไทยย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่ในที่ดินปัจจุบันของโรงเรียน  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทางอำเภอนครไทยสงวนไว้  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ำสร้าง  หมู่ที่ ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอนครไทย  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1.6  กิโลเมตร  บริเวณเดิมเป็นป่ารก  นายประถม   ทองคำพงษ์ซึ่งได้ย้ายจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียงช่วยกันพัฒนา และบริจาคเงิน    สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้าคา  พื้นเป็นดิน  ฝาเป็นไม้กระดาน  จำนวนห้องเรียน

14  กันยายน  2503  “นางพยอม   พงษ์ศักดิ์ศรีได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี   พ.. 2504   โรงเรียนนครไทยได้รับอนุมัติเข้าสังกัด  กรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  อาคารเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น  ประชาชนชาวอำเภอนครไทยร่วมมือกับบริษัทแสงศิริวนากิจ   ทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  002  ของกรมสามัญศึกษา   (อาคารไม้  ชั้นจำนวน  ห้องเรียน  นับเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกซึ่งไม่ใช้เงิน  งบประมาณแผ่นดิน   ปัจจุบันได้ขออนุญาตรื้อถอนแล้วเนื่องจากมีสภาพชำรุด

มีนาคม  2514  สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  ได้ทำการรังวัดที่ดินและยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  จำนวน  85  ไร่  300  ตารางวา

ปี   พ.. 2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  216  เป็นอาคารถาวรหลังแรก  ปัจจุบันคือ  อาคารศรีอินทราทิตย์

10  สิงหาคม  2519  นางพยอม   พงษ์ศักดิ์ศรี  ได้ย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายประถม   ทองคำพงษ์รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  หลัง  ห้องเรียน

ปี   พ.. 2520   โรงเรียนนครไทยได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตร  พ.. 2518  และวันที่  19  สิงหาคม  2520  นายสงวน   คงชูได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2521–2522  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 2 หลัง  มีจำนวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน  และ  ห้องเรียน  ตามลำดับ

ปี  พ.. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ค  ปัจจุบันคือ  อาคารจำปาขาวเป็นอาคารถาวรหลังที่ 2

11  พฤศจิกายน  2524  นายสงวน   คงชู    ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายประถม   ทองคำพงษ์ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ

ปี  พ..  2528  ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มที่  2

ปีการศึกษา 2529  ได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลบ้านแยง  ภายใต้การนำของกำนันประสาท   ภู่ทองคำ  จัดตั้งหน่วยการเรียนเคลื่อนที่  โดยใช้สถานที่ของสภาตำบลบ้านแยงเป็นสถานที่เรียนในปีแรก  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ให้ทำการจัดตั้งสาขาโรงเรียนนครไทยในที่ดินของกรมป่าไม้  โดยมีนายนภดล   ทองคำพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ไปทำหน้าที่หัวหน้าสาขาทำการสอนโดยคณะครูอาจารย์โรงเรียนนครไทย  จนกระทั่งปีการศึกษา  2532  จึงได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม โดยมี นายนาถ   นาคพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคนแรก

ปี พ.. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ปัจจุบันคือ  หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว

ปีการศึกษา 2532  ได้ทำการเปิดสาขาโรงเรียนนครไทยอีกแห่งหนึ่งที่บ้านนาตาดี  ตำบลบ่อโพธิ์  ได้รับความร่วมมือจากสภาตำบลบ่อโพธิ์  มีกำลังสำคัญสนับสนุนครั้งนี้คือ  คณะกรรมการศึกษาของสภาตำบลบ่อโพธิ์  ภายใต้การนำของผู้ใหญ่พล  พลขันธ์  โดยมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลที่ได้สงวนไว้ให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง   นายบัญชา    พร้าโมต   ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาทำการสอนโดยคณะครูอาจารย์โรงเรียนนครไทย  จนกระทั่งปีการศึกษา  2533จึงได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา  นายบัญชา   พร้าโมตดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคนแรก

ปี พ.. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียนและอาคาร 204/27  ปัจจุบันคือ  “อาคารช้างล้วง”  ซึ่งใช้ประโยชน์ดังนี้

 

ชั้นบน   เป็นศูนย์พาณิชยกรรม

ชั้นล่าง   เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา  2533   นายประถม    ทองคำพงษ์   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก  และ  นายเอกศักดิ์   พันปีได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย 

ปี พ.. 2534  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ล  ใช้เป็นอาคารเรียน  ชั้นล่างได้ต่อเติมเป็นศูนย์วิชาการ  สำนักงานวิชาการ  ธุรการ  ประชาสัมพันธ์  ปกครอง  บริการและกิจกรรม  ปัจจุบันคืออาคารบางยาง

นอกจากจะมีอาคารเรียนถาวรแล้ว  ยังมีอาคารประกอบ  ดังนี้

·       โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  (ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น)

·       โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  (ช่างก่อสร้าง)

·       โรงฝึกงานคหกรรม

·       โรงฝึกงานเกษตรกรรม

·       หอประชุมขนาดกลาง  ซึ่งได้ทำการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดที่กว้างขวาง

พร้อมทั้งมี  บ้านพักครู  จำนวน  15  หลัง  และบ้านพักนักการภารโรง  หลัง  มีสนามกีฬากลางอำเภอนครไทยอยู่ในบริเวณโรงเรียนด้วย  ทำให้นักเรียนสามารถเล่นกีฬา  กรีฑาได้อย่างเต็มที่

ปีการศึกษา 2534   ได้ทำการเปิดสาขาโรงเรียนนครไทยขึ้น   แห่ง  คือ  สาขาตำบลหนองกะท้าว  โดยมี นางสุเนตร  ทองคำพงษ์ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา  และอีกแห่งหนึ่งคือ   สาขาตำบลเนินเพิ่ม  โดยมี นายสมชาย   สีขำทำหน้าที่หัวหน้าสาขา

ปี พ.. 2536  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  28,915  บาท  เพื่อสร้างศาลากรีฑา  และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)พาณิชยกรรม  พร้อมทั้งได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการ  ให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัด หน่วยที่ 2

มีนาคม  2539  นายเอกศักดิ์   พันปี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก  และ  นายทวีผล   เสนีวงศ์ ณ อยุธยาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย 

ปี พ..  2538   ได้มีคำสั่งให้ยุบสาขาตำบลเนินเพิ่ม รวมกับสาขาตำบลหนองกะท้าว 

ปีการศึกษา  2539    สาขาตำบลหนองกะท้าวและสาขาตำบลเนินเพิ่ม   ได้รับอนุมัติให้เป็น   โรงเรียนหนองกะท้าววิทยา  นางสุเนตร   ทองคำพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคนแรก

ปี  พ..  2539   โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์    ชุดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ  Digital  DTH  จากโครงการพัฒนาพิเศษ  ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 350,000  บาท

ปี พ.. 2540  ได้รับงบประมาณปฏิรูปการศึกษา  จำนวน  400,000  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำปาขาวและอาคารหอสมุด  พร้อมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5เมตร ระยะทาง  358  เมตร  วงเงิน  447,500  บาท  ของโครงการพัฒนาจังหวัดส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ..ไกรสิทธิ์  ไกรสิทธิพงศ์ นอกจากนี้โรงเรียนได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติม  รวมความยาวกว่า  600   เมตร

ปี   พ..   2541  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดทำโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  กรมสามัญศึกษา  และได้รับรางวัล  โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา  ระดับจังหวัดพิษณุโลก 

ปีการศึกษา  2542   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  424 . (พิเศษจำนวน  20,296,000  บาท  และโรงเรียนนครไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจระดับจังหวัดพิษณุโลก  รางวัลรองชนะเลิศด้านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดยา และสารเสพติด  ระดับเขตการศึกษา  และรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  เขตการศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องของศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)ในจำนวน  420  โรงเรียนทั่วประเทศ

ปีการศึกษา  2543  โรงเรียนได้รับรางวัลจัดห้องภาษาไทยดีเด่น  ระดับเขตการศึกษา  และได้รับคัดเลือกให้เป็น  โรงเรียนที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนระดับดีเด่น  เขตการศึกษา

30  กันยายน  2543  นายทวีผล   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ได้ขอลาออกจากราชการ  นายสนชัย   คลังเงิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยได้รักษาการแทน

พฤศจิกายน  2543  นายบุญสิน   ใสยอดย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี  พ..  2544  โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และได้รับการประเมินเป็น  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  ของกรมสามัญศึกษา

ปี  พ..  2545  โรงเรียนได้รับ  รางวัลโรงเรียนปฏิรูปดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลกและเขตการศึกษา  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายกรมสามัญศึกษา  ในการเป็นแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ในปีการศึกษา  2545  และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการสืบค้น  สังคม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ของสำนักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตการศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องภาษาถิ่น  ของหน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา

ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนนครไทย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีรูปองค์พ่อขุนบางกลางท่าว ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง  อาณาจักรสุโขทัย  เป็นตราประจำโรงเรียน  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  85 ไร่  300  ตารางวา   เลขที่ 265  หมู่ที่ ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  65120  โทร. 0 – 5538 – 9003 - 4   จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  ทั้งระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายสามัญ   จำนวน  37  ห้องเรียน   และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาการบัญชี   จำนวน  1   ห้องเรียน   มี    นักเรียนทั้งสิ้น  1,478  คน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนชุมชนนครไทยให้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบ   Lab  School  (โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนครูทั้งสิ้น 55 คน 

ปีการศึกษา 2547  โรงเรียนนครไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีครู อาจารย์ ทั้งสิ้น  57 คน  มีนักเรียนจำนวน 1,592 คน  เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนนครไทย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีครูจำนวน  54 คน จำนวนนักเรียน 1,688  คน   ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ  1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันได้รับการยกย่องจากบรรดาผู้มาเยือนโรงเรียนนครไทย ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ปีการศึกษา 2549   โรงเรียนนครไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีครูจำนวน  59 คน จำนวนนักเรียน 1,799  คน   ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548  เขตตรวจราชการที่ 2   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี       ยังความภาคภูมิใจแก่โรงเรียนและชุมชนชาวอำเภอนครไทยเป็นอย่างยิ่ง  และท่านผู้อำนวยการบุญสิน  ใสยอด เกษียณอายุราชการ

พฤศจิกายน  2549  นางศศิธร  ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม  อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 2   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย

ปีการศึกษา 2551  ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน  โดยงบประมาณของบริษัทซีเมนต์ไทย จำกัด และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 58  จังหวัดลำปาง

ปีการศึกษา 2552  เป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2550   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนได้รับรางวัล   จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59  จังหวัดนครสวรรค์    

ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนนครไทย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ในจำนวน 500 โรงเรียนทั่วประเทศรวมทั้งเปิดแผนการเรียน (English Program)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  สมาคมศิษย์เก่าได้จัดสร้าง        ซุ้มพระและสวนพุทธศาสน์  จำนวน 1 หลัง  ผู้อำนวยการศศิธร  ศรีวิเชียร,   นางจินดา  จันทร์มีเทศน์   ครู  คศ.3, นายอภัย  มั่นยุติธรรม  ได้เกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรโรงเรียนนครไทยได้ร่วมสร้างศาลาอนุสรณ์ ทรงไทยไว้ จำนวน 1 หลัง    ศิษย์ ม.3 และ ม.6  สร้าง            ลานหินอ่อนอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนนครไทย ได้เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วยสมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดย นางวรารัตน์เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่


ปัจจุบัน  นาย สรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน