ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

 เป็นรูปพ่อขุนบางกลางท่าวความหมาย เจ้าเมืองบางยางผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่

สีประจำโรงเรียน

              สีขาว                      หมายถึง                พระพุทธศาสนา

              สีแดง                     หมายถึง                ความกล้าหาญความเสียสละความอดทน

                                                                        ความสามัคคีและความมีวินัย 

             สีขาวแดง             หมายถึง                ความรักความสามัคคีและความมีวินัย

                             อันมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งน้อมนำจิตใจ

คำขวัญ

            มีความรู้                              คู่คุณธรรม 
            ก้าวทันเทคโนโลยี               เป็นคนดีของสังคม

ปรัชญา

                  สิกฺขา   วิรุฬฺห    สมฺปตฺตา

การศึกษาช่วยพัฒนาคนให้เจริญ

คติพจน์

โรงเรียนนครไทย    ไขทางสร้างคนดี

อัตลักษณ์

นักเรียนเป็นคนดี   มีคุณธรรม   รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกลักษณ์

มีความรู้    คู่คุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจำปาขาว

อักษรย่อ

น.ท. , N.T.

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เนื้อร้อง-ทำนอง
อาจารย์พบชัย   พิสุทธิรัตนสิทธิ์

นครไทยไขทางสร้างคนดี                                      เกียรติศักดิ์ศรีร่วมกันธำรงรักษา

พ่อขุนบางกลางท่าวเราบูชา                                              ดอกจำปาสีขาวเราเทิดทูน

สัญลักษณ์ขาว แดง แกร่งกล้าหาญ                     ร่วมสมานสามัคคีไม่มีสูญ

ด้านกีฬาการเรียนเลิศจำรูญ                                               พอกเพิ่มพูนมีวินัยน้ำใจดี


เกียรติยศศักดิ์ศรีชูเชิดไว้                                        นครไทยยิ่งใหญ่เกียรติกำจร


เป็นสถานการศึกษาศรีนคร                                               มาเก่าก่อนของเหล่าเยาวชน


นครไทยไขทางสร้างความรู้                                   เราเพียรสู้ใส่ใจใฝ่ฝึกฝน

ด้วยศรัทธาปัญญาและอดทน                                            ให้เลิศล้นความรู้คู่คุณธรรม

 

แผนการจัดชั้นเรียนโรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีแผนการจัดชั้นเรียน  ดังนี้

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           จำนวน                   6              ห้องเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           จำนวน                   6              ห้องเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           จำนวน                   6              ห้องเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           จำนวน                   6              ห้องเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           จำนวน                   6              ห้องเรียน

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           จำนวน                   6              ห้องเรียน

รวมทั้งสิ้น            จำนวน                  36           ห้องเรียน

 

สภาพปัจจุบัน

     โรงเรียนนครไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 65120
                    เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1     ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ เป็นโรงเรียนสหศึกษา   จำนวนครู  69  คน  ลูกจ้างประจำ  3 คน ลูกจ้างชั่วคราว  36  คน        พนักงานราชการ จำนวน  5  คน   ผู้บริหารคนปัจจุบันชื่อ  
นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์    ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   อันดับ  คศ. 3  (ระดับ 8)