กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     
   นางอุราลักษณ์ แสงคำ
ครูชำนาญการ
กศ.บ.นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
     
 นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
  นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.โสตทัตศนึกษา
 
 นายพรชัย เป้รอด
ครูชำนาญการ
กศ.บ.ศิลปศึกษา
      

 

  นายสมทราย  มาตชัยเคน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)

 

 

 


Comments