ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

แนวคิด

        งานวิชาการเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย   ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  ในการบริหารและจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน    ท้องถิ่น   ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ   คล่องตัว  รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น

 2.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพกรศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาตนเอง   และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3.  เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น   โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่น  ๆ อย่างกว้างขวาง


ขอบข่าย / ภารกิจ

1. งานสำนักงานวิชาการ

2. งานหลักสูตรและการสอน  (มาตรฐานสากล / โรงเรียนในฝัน)

3. งานวัดและประเมินผลการศึกษา

4. งานทะเบียนนักเรียน 

5. งาน GPA

6. งานพัฒนาการเรียนการสอน

7. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. งานแนะแนว 

9. งานห้องสมุด

10. งานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

11. งานนิเทศ การสอน

12. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

13.งานประกันคุณภาพการศึกษา

14. งานนิเทศ  กำกับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน

15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 


Comments