home‏ > ‏مدرستنا‏ > ‏

התפתחות בית הספר

פרויקטים ותהליכים בביה"ס

בנושא איכות הסביבה


וועדת נאמני איכות הסביבה.
הקמת סככות צל ומושבים בחצר ביה"ס
2.השיפוץ הראשון - שפור מראה  ביה"ס
3.אגירת מי גשמים וניצולם.
4.ניצול עודפי מי הברזייה.
5.אימוץ אתר קהילתי-כיכר בקרבת ביה"ס.
6.הפחתת משאבים ע"י שימוש חוזר וחיסכון.
7.שפור חזית ביה"ס.
8.הקמת קבוצת נאמני איכות הסביבה .
9- בנית עשר כיתות והוספת גינה

יש לציין כי –
לשיפוץ ביה"ס סייעו הורים ומורים  במהלך חופשת הקיץ.
כמו כן נתרמו כספים רבים מהקהילה  במהלך השיפוץ

ואחריו.

בימים אלו מוקמים חדר מדעים ומעבדה בבית הספר שיתרמו להבנתם והטמעתם של נושאי איכות הסביבה.

תמונות לבית הספר לפני ואחרי העבודה:

Comments