สถานศึกษาพอเพียง


นโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
The CLASSROOM ห้องเรียนวัยใส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

วิดีโอ YouTube