วิสัยทัศน์

                    พัฒนาด้านการผลิต               ดำรงชีวิตด้วยคุณธรรม
                    ล้ำด้วยเทคโนโลยี                 มีจิตสาธารณะ

พันธกิจ

1.จัดการศึกษารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ที่มีคุณภาพ
2.พัฒนาครูในกลุ่มสาระให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและล้ำหน้าเทคโนโลยี
3.สนับสนุนและให้การบริการด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและก้าวหน้า ใช้งานคุมค่ากับการลงทุน
4.ส่งเสริมและจัดทำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เรียนรู้จากภูมิปัญญาที่หลากหลาย

Comments