วิสัยทัศน์ (Vision)  

            
"มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาไทย
เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
รักและภูมิใจในภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกของชาติ”
      พันธกิจ 

(Missions)

      

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการใช้ภาษาไทยได้มาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน เขียน การฟัง พูด ตลอดจนการใช้ภาษาไทยให้มี                   ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาไทย         เป็นเครื่องมือ

5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ในฐานะเป็นมรดกของ     ชาติ

6. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์


                        เป้าประสงค์ (Goals)          

1. ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
2. ครูภาษาไทยสามารถจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติธรรมชาติ และ ลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

            การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิศัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ใช้กระบวนการเขียนในการสื่อความหมาย  มีการฟังและดู อย่างมีวิจารณญาณ  มีศักยภาพในการใช้ภาษา และหลักภาษาไทย  มีภูมิปัญญาทางการใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า พร้อมกับอนุรักษ์ วรรณคดี  วรรณกรรมไทย และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments